Eric Eric Zhong
Tau Class
Class of 2020

Major: EnergyE